Belső ellenőrzés

Az elmúlt években szakosodtunk az államháztartási intézmények belső ellenőrzésére, cégünk közel két évtizede végzi ezt a tevékenységet.

Az államháztartási kontrollok alapvető célja az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal történő szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás. Az államháztartás kontrollja külső ellenőrzés, kormányzati ellenőrzés és a belső kontrollrendszer keretében történik. A belső kontrollrendszer keretén belül működik a belső ellenőrzés.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység. A belső ellenőrzés célja az ellenőrzött szervezet működésének fejlesztése és eredményességének növelése. Cégünknél a belső ellenőrzést alapvetően konstruktív módon végezzük, amely nemcsak felderíti a fennálló hiányosságokat és hibákat, hanem konkrét, a gyakorlatban is alkalmazható megoldásokat javasol azokra.

 

 

A Belső Ellenőrzés Szakmai Gyakorlatának Nemzetközi Normáinak (IIA Normáknak) és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardoknak megfelelően a belső ellenőrzési tevékenységünk során kétfajta szolgáltatást nyújtunk:

 • bizonyosságot adó tevékenységet és
 • tanácsadó tevékenységet.

A bizonyosságot adó szolgáltatások során objektíven értékeljük a tényeket, és ennek alapján független véleményt formálunk vagy következtetéseket vonunk le egy szervezetre, műveletre, funkcióra, folyamatra, rendszerre, illetve az ellenőrzés egyéb tárgyára vonatkozóan.

A tanácsadó tevékenység jellegét tekintve konzultációs tevékenység, amelyet általában a megbízó konkrét felkérése alapján nyújtunk, ez rendszerint egyedi igényekre szabottan történik. A tanácsadói feladat jellege és hatóköre a megbízóval történő megállapodás eredménye. A tanácsadó tevékenység során belső ellenőreink megőrzik tárgyilagosságukat, és nem vállalnak át vezetői felelősséget.

 

A belső ellenőrzés hosszú távú célkitűzései
A költségvetési szervnél működő belső ellenőrzés hosszú távú célkitűzései a következőkben foglalható össze:

 • Önkormányzat belső ellenőrzése esetén célunk a kötelező és önként vállalt feladatok gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtásának, a pénzeszközök takarékos felhasználásának elősegítése, a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás vizsgálata.
 • Az önkormányzat intézményei működésének folyamatos ellenőrzése, az intézményrendszer gazdálkodásának helyzetéről megfelelő áttekintés nyújtása, az adott szervezet keretein belül racionális feladatellátás szorgalmazása.
 • A Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekben a hatályos jogszabályok, önkormányzati rendeletek és belső szabályzatok maradéktalan betartatása.
 • Bevételek előírásának, beszedésének nyomon követése, a bevételek lehetőség szerinti maximalizálása.
 • A belső ellenőrzés hosszú távú célja, hogy segítse a szervezet működéséből adódó veszteségforrások, kockázatok feltárását a racionálisabb működés biztosítása érdekében.
 • A vagyonkezelés szabályszerűségének biztosítása, a vagyon hasznosítása, védelme.
 • Kiemelt cél a számviteli és bizonylati rend betartatása.
 • Az ellenőrzött szervezet által elnyert európai uniós pályázati források felhasználásának szabályszerűsége.
 • Az ellenőrzöttnél lefolytatott közbeszerzések, illetőleg közbeszerzési eljárások szabályszerűségének elősegítése.
 • Az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel nyújtott támogatásoknak a kedvezményezett szervezetek általi rendeltetésszerű felhasználása.
 • A normatív állami hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások igénylése és elszámolása, jogszabályi előírásoknak való megfelelése.
 • A belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének szabályszerűsége.
 • Ajánlások és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelőzése, feltárása érdekében.
 • Személyi felelősségre vonás kezdeményezése szükség esetén.
 • A vezetés számára a működéssel kapcsolatos információk (kedvező és kedvezőtlen tendenciákat egyaránt) biztosítása, a döntések végrehajtásáról való visszajelzés adása.
 • Elemző, és összefüggéseket feltáró munkával segítse elő a helyes döntések meghozatalát, az eredményesebb működést.
 • A külső és belső ellenőrzések javaslatai alapján megtett intézkedések nyomon követése.
 • A belső ellenőrzési tevékenység minőségértékelésének elvégzése.
 • A költségvetési szerven belül a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, és a belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltak szerint tanácsadási tevékenység végzése.
 • Kockázatelemzésen alapuló éves ellenőrzési terv kidolgozása.

A fentiekben bemutatott hosszú távú célok kitűzése után azok megvalósítása az éves ellenőrzési terv vezetőséggel együtt történő összeállítása, az egyes ellenőrzési feladatok konkrét meghatározása és az ellenőrzések végrehajtása alapján történik. Mivel a kitűzött célok mindegyike alapvetően az ellenőrzött szervezet hatékonyabb működését segíti elő, a belső ellenőrzéstől sem várható el, hogy rövid idő, akár néhány hónap alatt az összes tervezett cél elérését elősegítse. Hosszabb távon, amely akár több év belső ellenőrzését is magában foglalja, azonban jelentős eredményeket érhet el a szervezet azáltal, hogy pénzügyi, számviteli, gazdálkodási rendszerét egy küldő, független, szakmailag kompetens ellenőri gárda felügyeli, és a szervezet konkrét, egyedi problémáiban nyújt azokra megoldásokat.

 

52/323-534